Un tret diferencial del nostre centre és que disposem d’una Unitat d’Andrologia, que estudia la morfologia i la funció de l’aparell genital masculí i les seves anomalies. Tenir un andròleg a una unitat de reproducció és fonamental.

Seminograma citomorfològic

Tot i que els resultats de l’anàlisi del semen no permeten determinar amb certesa si un home és o no fèrtil, el seminograma citomorfològic pot donar-nos una informació molt valuosa sobre les seves expectatives de fecunditat i sobre els problemes i les patologies dels òrgans genitals masculins.

Per tant, l’anàlisi de semen es considera l’estudi bàsic i inicial per orientar la investigació esglaonada de la infertilitat masculina, però convé valorar aquest examen en el context de l’estudi i l’exploració andrològica general.

Test de capacitació espermàtica

La selecció espermàtica consisteix en rentar el plasma seminal, extreure’n la contaminació de cèl·lules no espermàtiques i alhora capacitar els espermatozous per tal que siguin fèrtils i valorar el seu comportament en el laboratori, filtrant-los per una sèrie de gradients i incubant-los amb diferents mitjans de cultiu. La seva finalitat diagnòstica és la d’adequar la tècnica de selecció idònia per a cada ejaculat. Un cop definida, procedim a aplicar-la, sempre i quan la decisió terapèutica resolgui avançar amb les tècniques de reproducció assistida.

Al laboratori de Fertilab disposem d’una sèrie de mètodes per separar, amb la major brevetat i eficàcia possible (després de completar-se el procés de liqüefacció), els espermatozous del plasma seminal.

Cultiu i supervivència espermàtic

L’avaluació del temps de supervivència espermàtica és un test que realitzem per confirmar que els espermatozous no moriran abans d’arribar al seu destí. La supervivència espermàtica es considera un indicador pronòstic, tot i que no exclusiu, de la fecundació oocitària –s’ha relacionat la baixa taxa de supervivència espermàtica a les 24 hores amb un fracàs o una disminució de la taxa de fecundació o amb fallida de FIV. Una baixa taxa de supervivència també pot associar-se a una major fragilitat espermàtica, molts cops relacionada amb la presència d’una elevada concentració d’espermatozous apoptòtics (procés d’envelliment programat que condueix a la mort cel·lular) o amb l’ADN fragmentat.

Fragmentació de l'ADN dels espermatozous

La fragmentació de l’ADN en els espermatozous podria ser l’explicació d’un elevat percentatge de casos en els que la infertilitat queda sense un diagnòstic, i també tenir un paper transcendent en el fracàs de la fertilització, en la detenció del desenvolupament embrionari i en les gestacions no evolutives. Així, s’ha determinat que a partir d’un 25% d’espermatozous amb l’ADN fragmentat, la probabilitat d’aconseguir un embaràs és inferior a l’1%, tant amb la fecundació natural com amb les tècniques de reproducció assistida.

L’espermatozou, com totes les cèl·lules, aprofita els seus nutrients mitjançant els processos d’oxidació, dels quals n’obté l’energia per mantenir la seva viabilitat i les seves funcions. L’excés d’oxidació, però, produeix radicals lliures que provoquen l’estrès oxidatiu que lesiona els espermatozous, els provoca una alteració de la permeabilitat de la membrana i els condueix finalment a la mort. Si la membrana plasmàtica s’altera, l’espermatozou pateix una fragmentació i una ruptura de l’ADN. S’ha observat que en molts del homes que presenten una qualitat seminal alterada, la fragmentació de l’ADN espermàtic és major. Com més gran sigui el nombre de lesions, menor serà la integritat del material genètic i, per tant, menor serà la seva capacitat de fecundació i també les probabilitats que es produeixi un embaràs evolutiu.

Existeixen una sèrie de factors i patologies que poden desencadenar un elevat nivell de fragmentació de l’ADN dels espermatozous i que, per tant, redueixen la seva capacitat de fecundar i empitjoren els resultats de les tècniques de reproducció assistida:

  • Exposició a temperatures elevades
  • Augment de la temperatura corporal
  • Inflamacions testiculars
  • Dany produït per la quimioteràpia
  • Dany produït per la radioteràpia
  • Dany produït per l’exposició a tòxics (principalment el consum de tabac)
  • Presència de varicocele (varius testiculars)
  • Infeccions de la via seminal
  • Estrès
  • Alteracions en el ritme de la son

Selecció d’espermatozous per separació magnètica per columnes d'anexina (MACS)

La presència d’una elevada quantitat d’espermatozous amb la membrana plasmàtica alterada i l’ADN fragmentat té un impacte negatiu en la fertilitat natural i també en els resultats de la reproducció assistida. Per això, disposar d’un mètode de filtrat molecular eficaç, capaç de seleccionar una població d’espermatozous sans, suposa una nova revolució en els tractaments de fertilitat. Aquesta selecció la podem aconseguir mitjançant una tècnica nova: la separació espermàtica magnètica per columnes d’anexina V (MACS). Més informació

Ecografía (Eco-Doppler) testicular

L’ecografia és una prova que consisteix en l’emissió a través d’una sonda d’ultrasons que es reflecteixen i tornen en forma d’imatge. No són radiacions ni té cap perill. Les imatges s’obtenen en temps real i permeten veure el moviment del òrgans i del flux sanguini (eco-Doppler). Per fer una ecografia testicular no es necessària cap preparació especial.

És la primera prova diagnòstica que fem als pacients que presenten dolor i inflamació testicular, una massa palpable o un traumatisme. És també una exploració obligatòria en l’estudi de la fertilitat masculina perquè, entre d’altres patologies, permet avaluar immediatament la presència de varicocele, una alteració de les venes testiculars que s’associa freqüentment a problemes de fertilitat.

Varicocele

El varicocele és la dilatació de les venes del cordó espermàtic que drenen el testicle a través de la vena espermàtica interna, les quals es tornen tortuoses i allargades. Pot aparèixer fins en un 40% de pacients amb esterilitat. S’associa a molèsties testiculars, malgrat que no és infreqüent que sigui completament asimptomàtic. El diagnòstic es realitza a través d’una exploració física, encara que l’eco-Doppler testicular és una prova complementària útil perquè detecta el flux sanguini venós anòmal que s’associa al varicocele.

Fins i tot en els casos asimptomàtics o de baix grau es recomana tractar el variocele, ja que hi ha evidències que millora la fertilitat, tant l’espontània com els resultats de les tècniques de reproducció assistida. El varicocele se sol tractar mitjançant cirurgia. És una tècnica quirúrgica senzilla, ambulatòria i amb anestèsia local, que presenta una taxa d’èxit molt elevada.

Deferentovesiculografia

La deferentovesiculografia és una radiografia dinàmica amb contrast de tota la via seminal que permet diagnosticar la seva obstrucció i el seu nivell. Està indicada en els casos d’hipospèrmia (volum seminal baix) amb azoospèrmia i conductes deferents palpables (sospita d’obstrucció dels conductes ejaculadors) o quan hi ha antecedents que puguin fer sospitar una possible obstrucció deferencial (cirurgia engonal i escrotal, tuberculosi genital, etc.)

La via seminal pot obstruir-se a qualsevol nivell, des del seu segment intratesticular fins al conducte ejaculador intraprostàtic, passant per l’epidídim, el conducte deferent i les vesícules seminals. Tot i que la forma més observada d’obstrucció seminal és la completa, bilateral i al mateix nivell, provocant azoospèrmia (absència d’espermatozous a l’ejaculat), pot manifestar-se també de forma unilateral, parcial i a diferents nivells, provocant oligozoospèrmia (menys de 20 milions d’espermatozous a cada mil·lilitre d’ejaculat). La via seminal pot obstruir-se per un procés inflamatori, genètic, traumàtic, neoplàsic, iatrogènic o quirúrgic (vasectomia).Estudis citogenètics

Biòpsia testicular

La biòpsia testicular és un procediment quirúrgic que permet extraure petits fragments de teixit, ja sigui per a l’estudi diagnòstic o bé per a l’obtenció d’espermatozous en aquells casos en què no es puguin obtenir a l’ejaculat.

Biòpsia testicular diagnòstica: Habitualment es practica per trobar la causa de la infertilitat masculina, quan el seminograma suggereix la presència de problemes secretors (producció d’espermatozoides) o d’alteracions genètiques.

Biòpsia testicular terapèutica (Tècniques quirúrgiques d’extracció d’espermatozous): Quan un home produeix espermatozous però aquests, ja sigui per una obstrucció o per una alteració genètica, no surten a l’ejaculat, podem passar a la seva obtenció quirúrgica. Si els extraiem de l’epidídim, la tècnica s’anomena MESA (Microsurgical Epididimary Sperm Aspiration); si els anem a buscar a la polpa testicular, la tècnica s’anomena TESE (Testicular Sperm Extraccion).

Estudis citogenètics

L’anàlisi cromosòmica s’utilitza des de fa anys en el diagnòstic de moltes malalties humanes. Les alteracions numèriques i estructurals dels cromosomes s’associen a diferents aspectes de la patologia, entre ells, la infertilitat masculina.

Els problemes de fertilitat poden ser deguts a alteracions genètiques?

Els homes infèrtils poden presentar anomalies d’aparellament, sinapsi o recombinació dels cromosomes meiòtics i/o alteracions en la dotació cromosòmica dels espermatozous resultants. Per aquesta raó, els protocols d’anàlisi de la infertilitat masculina inclouen estudis citogenètics de la meiosi en mostres de teixit testicular i/o estudis d’hibridació in situ fluorescent (FISH) d’espermatozous en mostres de semen. Convé estudiar sempre el cariotip i en algun cas serà també necessari el cribratge de microdelecions del cromosoma Y i de la fibrosi quística.

Es pot saber quin és el gen responsable d’una malaltia?

Cada dia creix més el nombre de malalties de les que se’n sap l’anomalia genètica que les origina. En algunes d’elles es pot determinar quin és el gen alterat per, després, identificar-lo en l’embrió (DGPI – Tècnica de Diagnòstic Genètic Preimplantacional) i seleccionar els embrions lliures d’alteració i assegurar una descendència sana que no pugui patir ni transmetre la malaltia.

CONTACTA AMB FERTILAB

Si vols més informació sobre l'estudi de fertilitat, demana cita omplint el formulari. Et contactarem el més aviat possible.

He llegit i accepto les condicions legals *